Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2013

15/07/2014

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση για Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.”, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2013, που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές της σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994, για την Εταιρεία εκδόθηκε η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με συμπέρασμα «Χωρίς Επιφύλαξη». Από τον έλεγχο δηλαδή της χρήσης 1/12013 έως 31/12/2013 δεν προέκυψαν φορολογικές διαφορές.

Συγγνώμη ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος